Rejestracja     Logowanie
Forum     Support

Logowanie się oznacza akceptację aktualnego stanu regulaminu.
Chcesz poznać świat Naruto, zostać najlepszym ninja? Przeżywać misje, przygody? Naruto Unreal to gra właśnie dla ciebie. A kto wie, może to właśnie ty zostaniesz następnym Kage?
Regulamin

Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2013§1. Definicje
Gra Naruto Unreal, Naruto, gra, serwis, usługa - usługa w formie gry internetowej, w której można wziąć udział zakładając konto za pomocą formularza rejestracji dostępnego na stronach gry.
Regulamin - niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania z usługi oraz zasady gry.
Konto - dane wprowadzone przez użytkownika i tworzone podczas procesu rejestracji oraz tworzone podczas gry, charakteryzujące również wirtualną postać gracza, jej historię i stan posiadania.
Użytkownik, gracz - osoba uprawniona do użytkowania konta, która utworzyła je za pomocą formularza rejestracji.
Administrator - osoba kontaktująca się z graczem z adresu e-mail gry lub użytkownik konta o imieniu postaci podanym w dziale "Informacje" jako administrator, uprawniony do administrowania grą i innymi użytkownikami, wprowadzanymi treściami, nadzorujący pracę moderatorów.
Moderator - gracz posiadający zwiększone uprawnienia do zarządzania wprowadzanymi przez graczy treściami i moderowania ich, nadzorowania porządku w grze, upominania i karania graczy łamiacych regulamin, wyznaczony w tym celu przez administratora.
Wprowadzane treści - nazwy, teksty, pliki, lokacje, przygody i inne treści wprowadzane do gry przez graczy lub tworzone za pomocą istniejących w niej mechanizmów.
Serwer, świat gry - całość danych użytkowników, ich postaci, wprowadzonych i już istniejących treści, tworząca świat gry i nie powiązana z innymi serwerami.
Spamowanie - wprowadzanie treści lub wysyłanie prywatnych wiadomości: w ilości drażniącej innych użytkowników lub takich, które uznają oni za niechciane; treści nie związanych z grą lub odbiegających w zbyt znacznym stopniu od klimatu/tematyki gry.
Multikonto - niedozwolona sytuacja, w której jedna osoba korzysta z więcej niż jednego konta na jednym serwerze gry.
Kary - czynności podejmowane przez administratorów lub moderatorów wobec graczy naruszających regulamin, polegające na ograniczaniu lub blokowaniu dostępu do gry lub jej poszczególnych funkcji.
§2. Przepisy ogólne
1) Celem udziału w grze jest rozrywka wraz z innymi użytkownikami w wirtualnym świecie Naruto Unreal.
2) Bez zgody twórców gry nie może ona być wykorzystywana w innym celu niż określony w pkt.1. - np. promowania witryn sieci WWW, innych gier, produktów, idei, grup społecznych, w celach zarobkowych lub osiągania innych korzyści nie przewidzianych w grze lub z nią nie powiązanych.
§3. Konta
1) Zakładając konto w grze użytkownik akceptuje jej regulamin i oświadcza, że jest osobą pełnoletnią, posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ma zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na korzystanie z gry, a także jest właścicielem lub wyłączną osobą uprawnioną do korzystania z kontaktowego adresu e-mail.
2) Bez zgody właściciela serwisu, konto ani żadne jego części nie mogą być przez gracza udostępniane, oddawane, wymieniane, sprzedawane, używane w celach zarobkowych lub innych poza udziałem w grze na warunkach określonych w regulaminie, lub być środkiem lub przedmiotem realnego obrotu handlowego. Jedynymi elementami, których obrót w grze pomiędzy postaciami graczy jest dopuszczalny są te elementy, których wymiana jest umożliwiona funkcjami samej gry oraz nie jest ograniczona innymi zasadami regulaminu. Konto pozostaje własnością właściela serwisu oddaną w użytkowanie graczowi, na określonych w regulaminie warunkach i na czas działania serwera.
3) Kontakt między administratorami/twórcami gry a użytkownikiem może odbywać się poprzez funkcje w grze, drogą e-mailową na adres kontaktowy lub innymi środkami uzgodnionymi poprzez te kanały.
4) Administratorzy mogą wymagać wysłania wiadomości z adresu kontaktowego e-mail gracza.
5) Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedniego zabezpieczenia konta loginem i hasłem składającym się przynajmniej z sześciu znaków (liter i cyfr). Login, hasło i imię postaci w grze muszą być różne.
6) Użytkownik może korzystać tylko z jednego konta. Jeśli dwóch lub więcej użytkowników gra z jednego adresu IP lub komputera, należy to opisać w "Ustawienia - Wspólne IP/komputer". Nie zamieszczenie wyjaśnienia może skutkować blokadą/usunięciem kont. Jeżeli dane przechowywane w bazie wskazują na możliwość multikonta, konta mogą zostać zablokowane do wyjaśnienia lub usunięte.
7) Konta nieaktywne przez 30 dni są kasowane z 7 dniowym uprzedzeniem właśniciela konta przez pocztę email, konta zablokowane mogą być skasowane po upływie 7 dni od chwili zablokowania.
8) Zabronione jest wspomaganie przez jedną postać innej postaci w grze poprzez przesyłanie i/lub pożyczanie złota, przedmiotów, artefaktów. Znaczące (do oceny administratorów) naruszanie tego punktu może powodować kary dla użytkowników kont biorących w tym udział.
9) Istnieje możliwość zmiany adresu kontaktowego konta - jednak większy priorytet w kontaktach z administracją gry ma zawsze adres e-mail podany wcześniej.
10) Wiadomości, potwierdzenia, dyspozycje wysyłane z kontaktowego adresu email konta mogą nie być traktowane jako wiążące, jeśli był on zmieniany w ciągu ostatnich 30 dni.
11) W sprawach ważnych kontakt z twórcami gry powinien być nawiązany poprzez e-mail z adresu kontaktowego konta użytkownika na adres kontaktowy gry podany na jej podstronach oraz z administratorem w grze. Administracja może wymagać autoryzacji użytkownika np. hasłem do konta, jedynym kanałem który może zostać użyty w tym celu jest e-mail.
12) Rezygnacja z gry następuje po zaznaczeniu konta do skasowania lub na życzenie, wysłane z adresu kontaktowego konta (z uwzględnieniem §3. pkt.9. oraz §3. pkt.10.). Usunięcie konta następuje przez administratora lub automatycznie po upływie około (Poziom postaci / 10) dni od daty zaznaczenia konta do skasowania. Konto może nie zostać usunięte, jeśli zostało zablokowane na skutek naruszenia warunków regulaminu.
§4. Działanie gry
1) Do korzystania z gry niezbędne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu i oprogramowania umożliwiającego korzystanie z sieci WWW oraz obsługującego JavaScript, technologię AJAX i pliki "cookies".
2) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za umożliwienie użytkownikowi dostępu do gry, ani nie gwarantują poprawnego jej działania na każdej konfiguracji sprzętowej / oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany przetestować poprawność działania gry i dostępność jej funkcji. Korzystanie z gry oznacza akceptację jej aktualnego stanu.
3) Gracz zobowiązuje się do niewykorzystywania błędów wykrytych w grze, do poinformowania o nich administratorów oraz nie rozprzestrzeniania informacji o błędach. Gracz zastosuje się również do poleceń administratorów, mających na celu usunięcie efektów błędu i przywrócenie równowagi pomiędzy graczami.
4) Użytkownik nie może podejmować działań nadmiernie obciążających serwer, utrudniać korzystanie z gry innym użytkownikom ani wykorzystywać zewnętrznych programów lub skryptów nie będących jej częścią.
5) Zabronione jest korzystanie ze skryptów, botów i innych programów nie będących częścią gry, które wpływają na grę, łączą się z serwerami, pobierają dane lub biorą udział w grze.
6) Twórcy gry zobowiązują się do dołożenia starań w celu zapewnienia ciągłości działania gry.
7) W razie wystąpienia przyczyn uniemożliwiających bądź utrudniających działanie gry niezależnych lub trudnych do szybkiego zneutralizowania, gra lub jej funkcje mogą być czasowo niedostępne.
8) Gra, serwery, rejestracja, uzyskiwanie funkcji płatnych lub poszczególne części gry mogą być czasowo niedostępne w związku z pracami nad grą, zamykaniem serwerów lub z innych przyczyn technicznych.
9) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niezgodnym z regulaminem korzystaniem przez użytkownika z gry lub powstałe z powodu awarii sprzętu, oprogramowania lub innych przyczyn niezależnych bezpośrednio od twórców.
10) Twórcy gry zastrzegają sobie prawo do zaprzestania udostępniania gry lub zatrzymania poszczególnych serwerów w dowolnym czasie, po umieszczeniu zapowiedzi w grze.
§5. Wypowiedzi, wprowadzane treści
1) Użytkownik wprowadzając treści do gry oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do nich lub ma zgodę właściciela tych praw.
2) Użytkownik wprowadzając treści do gry zgadza się, aby stały się one jej częścią i były wykorzystywane w niej i w jej przyszłych wersjach.
3) Użytkownik zgadza się, aby właścicielem praw autorskich do treści utworzonych za pomocą mechanizmów dostępnych w grze był właściciel serwisu.
4) Za zachowanie i działania niezgodne z zasadami współżycia społecznego, prawem, regulaminem gry, netykietą, kulturą osobistą, gracz może być upominany lub karany włącznie z blokadą i usunięciem konta.
5) Wprowadzane treści:
a) nie mogą naruszać warunków regulaminu, w rażący sposób naruszać kultury, netykiety, zasad współżycia społecznego, norm obyczajowych, przepisów prawnych, zawierać pornografii, powodować sprzeciw innych użytkowników ani nie mogą skłaniać do tych naruszeń
b) nie mogą wprowadzać w błąd np. co do statusu/funkcji postaci lub gracza, rodzaju przedmiotu (zwykły/artefakt) itp.
c) nie mogą powodować nieprawidłowego działania lub wyświetlania gry
d) tam gdzie jest to zaznaczone, nie mogą odbiegać w zbyt znacznym stopniu od tematyki / klimatu gry.
e) nie mogą być środkiem reklamy lub promocji
f) nie mogą utrudniać lub uprzykrzać innym użytkownikom normalnego korzystania z jakichkolwiek części gry
g) powinny być zgodne z zasadami pisowni, ortografii, interpunkcji
6) Dla zachowania porządku, kultury i przejrzystości w grze oraz poprawnego jej działania, wypowiedzi graczy mogą być przez administratorów i moderatorów usuwane lub modyfikowane.
7) W grze nie wolno zamieszczać odnośników ani kierować do innych stron, gier, forów dyskusyjnych w jakiejkolwiek formie bez zgody administratorów.
8) Należy stosować się do zasad panujących w poszczególnych miejscach gry tam ustalonych, np. do czatu.
9) Wprowadzane treści mające najgorsze oceny innych użytkowników lub łamiące regulamin mogą być modyfikowane lub usuwane z gry.
10) Treści wprowadzone przez użytkownika mogą być wykorzystane w ramach promocji gry.
12) Wprowadzone treści mogą zostać przechowane przez okres działania serwera, dla potrzeb ewentualnych postępowań wyjaśniających.
13) Niedozwolone jest publikowanie materiałów, plików, zrzutów ekranu i innych treści pochodzących z gry poza nią bez wiedzy i zgody jej właściciela.
14) Decyzje administratorów i moderatorów nie muszą zapewniać równego traktowania wszystkich użytkowników, jeśli mają na uwadze dobro gry, dobro większości użytkowników lub inne zapisy regulaminu.
15) Postać stworzona przez gracza jest identyfikowana przez imię, płeć, obrazek postaci, pochodzenie, opis itp.
16) Treści wprowadzane przez użytkowników nie mogą przypominać już istniejących w takim stopniu, aby wprowadzało to pozostałych graczy w błąd.
17) Zabronione jest wprowadzanie w błąd innych osób co do działań twórców gry, administratorów lub moderatorów.
18) Wprowadzane treści mogą być usunięte, jeśli w wyraźny sposób odnoszą się do konkretnego gracza.
19) Zabronione jest publiczne podawanie jakichkolwiek danych osobowych lub kontaktowych.
20) Zabronione jest niepubliczne podawanie jakichkolwiek danych osobowych lub kontaktowych cudzych bez wiedzy i zgody osób których dotyczą.
§6. Funkcje płatne
1) W grze istnieje możliwość uzyskania dodatkowych korzyści, poprzez dołożenie się do serwera i otrzymaniu "Ramen", wirtualnej waluty do wykorzystania w grze. Sposobami podanymi na podstronach gry. Dokładając się na serwer użytkownik oświadcza, że jest osobą pełnoletnią z pełną zdolnością do czynności prawnych lub posiada na to zgodę opiekunów prawnych.
2) Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności wszystkich czynności podczas przekazania środków (przepisanie kodu sms, poprawne wypełnienie danych płatności itp).
3) Stawki płatności jak i funkcje dostępne dzięki nim mogą ulegać zmianie. Aktualne stawki są podawane na podstronach gry.
4) Płatności mogą być dokonywane tylko wskazanymi sposobami i nie podlegają zwrotowi, dotyczy to również sytuacji w których konto użytkownika zostało zablokowane lub usunięte.
5) Możliwość przekazywania środków może być czasowo wstrzymywana lub wycofana.
6) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.com/MiscroSMS.pl
7) W przypadku skorzystania z usług Premium SMS, możliwość wykorzystania otrzymanego kodu istnieje tylko na serwerze, na którym jest zarejestrowane konto użytkownika i tylko do czasu jego zamknięcia.
8) Niedozwolona jest wymiana, sprzedaż i jakikolwiek obrót środkami wymienionymi w §6 lub sposobami ich nabycia, bez zgody administratorów.
9) Uzyskiwanie funkcji płatnych za pośrednictwem zewnętrznych podmiotów obsługujących płatności odbywa się na odrębnych warunkach zawieranych przez użytkownika z tymi podmiotami. Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków przez użytkownika, przez podmiot obsługujący płatność lub za wynikłe przyczyny niezależne.
10) Każdorazowo użytkownik zobowiązuje się upewnić co do możliwości, poprawności i prawidłowości dokonania przekazu środków. W razie zakwestionowanych płatności konto użytkownika może być zablokowane lub usunięte.
§7. Inne
1) Twórcy gry i administratorzy mają prawo do dowolnego premiowania graczy.
2) Twórcy gry mogą dowolnie wyznaczać i odwoływać administratorów i moderatorów spośród użytkowników.
3) Nie wolno umieszczać map lokacji gry ani kierować do nich bez zgody administratora.
4) W ramach prac nad kolejnymi wersjami gry, mogą być czasowo tworzone kopie świata gry na innych domenach właściciela serwisu, kasowane niezwłocznie po zakończeniu prac.
5) Wersje/serwery testowe gry mogą być w dowolnym czasie resetowane lub kasowane.
6) Gracz nie będzie rościł sobie żadnych praw ani korzyści w związku z wprowadzeniem do gry swoich treści, pomysłów, etc.
7) Użytkownik zobowiązuje się stosować do poleceń administratorów i moderatorów wynikających ze stosowania zapisów regulaminu oraz nie utrudniać ich pracy. Zabronione są kłótnie i dyskusje z administratorami i modratorami, konta w takim wypadku są blokowane.
8) W razie naruszenia regulaminu użytkownik może zostać wylogowany, jego konto włącznie z innymi kontami które posiada także na innych serwerach gry może zostać zablokowane do wyjaśnienia, na stałe lub usunięte. Mogą też zostać podjęte działania mające na celu uniemożliwienie takiej osobie ponownej rejestracji.
9) Twórcy gry nie ponoszą odpowiedzialności w razie niedotarcia wiadomości email do użytkownika z przyczyn niezależnych, np. zapełnienia skrzynki odbiorczej użytkownika lub problemów technicznych związanych z dostępnością łącz, serwerów.
10) Każdorazowo przy zmianie wersji lub aktualności użytkownik powinien zapoznać się z bieżącą treścią regulaminu.
11) W razie niejasności przy interpretacji punktów regulaminu oraz w sprawach nie regulowanych w nim lub przez ogólne przepisy, obowiązuje decyzja administratora.
12) Gracz zobowiązuje się nie działać na szkodę gry lub innych użytkowników. Obejmuje to m.in.: spamowanie, wysyłanie masowej liczby wiadomości lub wypowiedzi, nadmierne w stosunku do średniej obciążanie serwera, wykorzystywanie znalezionych błędów albo luk w zabezpieczeniach gry lub umożliwianie innym wykorzystywanie ich.
13) Działania i wypowiedzi na szkodę gry, dyskredytujące lub oczerniające mogą skutkować blokadą konta.
§8. Zmiany w grze lub regulaminie, reklamacje
1) Zasady gry, jej mechanizmy, działanie, funkcje płatne, warunki i sposoby udostępniania, używane technologie oraz regulamin mogą podlegać zmianom. Informacja o tym będzie podana jako aktualność lub zmiana wersji gry bądź data ostatniej modyfikacji regulaminu. Korzystanie z gry po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację jej nowego stanu i regulaminu.
2) Reklamacje powinny być przesyłane drogą elektroniczną lub listowną, usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Reklamacje oraz wiadomości użytkownika mogą pozostać bez rozpoznania jeśli ich treść wskazuje na brak znajomości przez użytkownika regulaminu lub prawa.


Polityka prywatności
Kontaktowe adresy e-mail podawane przez użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.

Pliki cookies
Na komputerze użytkownika, w folderze podręcznym przeglądarki internetowej umieszczane są tzw. pliki cookies. Są wykorzystywane jedynie dla potrzeb gry, do przechowywania danych sesji i gracza oraz analizy odwiedzalności serwisu za pomocą usługi Google Analytics oraz innych usług analitycznych i reklamowych Google.Kontakt
info@narutounreal.pl

Właściciel serwisu
...

Aktualizacje serwera
Damian Szaćko

© 2012 - 2017